Our locations

Here you can select our various locations around Rhenus. You can choose between countries, the corresponding locations, business areas, as well as locations in your surrounding area.

Rhenus Logistics Imprint

Data Protection Declaration

We would like to provide you with the following facts and information on the care that we take to protect your privacy and provide a high level of confidentiality:

Anonymous data collection
As a matter of principle, you can visit our websites without letting us know who you are. We only discover technical data like the name of your Internet service provider, the website from which you have come and our websites that you visit, for example. This information is assessed with the date and time details for internal statistical purposes with a view to advertising, website analysis and in order to design our websites so that they meet requirements. You the user remain completely anonymous during this process. No pseudonym usage profiles are generated.

Insertion of cookies
We use cookies in order to improve the quality of the structure and content of our Internet sites and in order to allow users to navigate their way around as smoothly as possible. We also use what are known as session cookies, which are restricted to the time of your visit. They are used to record which content you have viewed from your PC while you carry on surfing, and they also play a role in increasing the level of security while people are surfing. Once you leave our website or do not click on it for a while, these short-lived cookies are deleted.
Cookies cannot cause any damage to your PC. They do not pose a risk that is similar to viruses or programs that spy on your PC. You regulate how cookies are handled yourself. Please use the help function on your browser to allow, block, view and delete cookies.

Customer data
As soon as you become a customer of Rhenus SE & Co. KG, we store your data in line with the legal stipulations laid down in the German Data Protection Act (BDSG), the German Commercial Code (HGB) and the General Tax Code (AO). In this case, we also use your data within the legal framework to send you advertising materials on other products. It goes without saying that you may withdraw your permission for your customer data to be used for advertising purposes at any time by phone, email or letter.

Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address truncated by the last octet prior to its storage using the “_anonymizeIp()” method) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. You can opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

In addition, you can prevent the recording of data by Google Analytics with the following link. About the setting of an opt-out Cookie future collection of your information this website is prevented: Disable Google Analytics now

Use of Facebook Plugins
Our website uses Social Plugins (“plugins”) from the social network facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). These plugins are identified by the Facebook logo or with the text “Facebook Social Plugin”. When you visit one of our web pages with this plugin installed, your browser creates a direct connection with Facebook’s servers. The content of this plugin is transferred from Facebook directly to your browser, and then embedded into the web page. By connecting the plugin, Facebook receives the information that you have visited the corresponding page of our website. If you are logged into Facebook, Facebook can associate the visit with your Facebook account. When you interact with the plugin by, for example, clicking the “Like” button or adding a comment, the corresponding information is transferred from your browser directly to Facebook and stored there. The purpose and scope of the data collection and the processing and use of the data by Facebook, and your corresponding rights and settings options to protect your privacy, are contained within Facebook’s privacy information. If you do not want Facebook to collect data about you via our website, you must log out of Facebook prior to visiting our website.


Vyhlásenie o ochrane dát

Radi by sme Vás oboznámili s nasledujúcimi faktami a informáciami s ohľadom na ochranu Vášho súkromia a vysoký stupeň utajenia dát:


Anonymný zber dát
V zásade môžete navštíviť naše stránky bez toho, aby ste nám dali vedieť, kto ste. My iba skúmame technické dáta ako napríklad meno Vášho internetového servisného poskytovateľa a webstránku, z ktorej ste vychádzali. Táto informácia je uložená s dátumom a časovými detailami pre interné štatistické účely s ohľadom na propagáciu, analýzy webstránky a ako dizajnovať naše webstránky tak, aby spĺňali požiadavky. Vy ako užívateľ ostávate v úplnej anonymite počas tohto procesu. Nie sú generované žiadne užívateľské profily so pseudonymom. 

Vkladanie cookies
Používame cookies, aby sme zlepšili kvalitu štruktúry a obsahu našich internetových stránok a aby sme umožnili užívateľom navigovať ich cestu čo najhladšie. Taktiež používame tie, ktoré sú známe ako sekciové cookies, ktoré sú obmedzené na čas Vašej návštevy. Sú používané na nahrávanie obsahu, ktorý ste si prezerali z Vášho počítača, kým surfujete po internete, a taktiež hrajú rolu vo zvýšení stupňa ochrany, kým ľudia surfujú. Keď opustíte našu webstránku alebo na to chvíľu nekliknete, tieto krátkodobé cookies sú vymazané.
Cookies nemôžu zapríčiniť poškodenie Vášho počítača. Nepredstavujú riziko, ktoré je podobné vírusom alebo programom, ktoré špehujú Váš počítač. Sami si regulujete, ako sú cookies spravované. Prosím používajte pomocnú funkciu na Vašom prehliadači, aby ste povolili, zablokovali, zobrazili a vymazali cookies.

Údaje zákazníkov
Hneď ako sa stanete zákazníkom Rhenus SE & Co. KG, spravujeme Vaše údaje v súlade so zákonnými ustanoveniami stanovené v nemeckej ochrane dát (BDSG), v nemeckom obchodnom kóde (HGB) a vo všeobecnom daňovom zákonníku (AO). V tomto prípade používame Vaše údaje v rámci právneho rámca na zasielanie reklamných materiálov na ostatné produkty. Kedykoľvek môžete odvolať Váš súhlas ohľadom použitia Vašich zákazníckych údajov na reklamné účely buď telefonicky, emailom alebo listom.

Google analytika
Táto webová stránka používa Google analytiku, webovú analytickú službu prevádzkovanú Google, Ing. („Google“). Google analytika používa „cookies“, sú to textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, ktoré pomáhajú webstránke analyzovať, ako užívateľ používa stránku. Informácia generovaná pomocou cookie o Vašom použití stránky (vrátane Vašej IP adresy skrátená o poslednú osembitovú slabiku predchádza k jej ukladaniu použitím „_anonymizeIp()“ metódou) bude prenášaná a uložená prostredníctvom Google na serveroch v Spojených Štátoch Amerických. Google použije túto informáciu na účel vyhodnotenia Vášho použitia webstránky, zostavovanie reportov webovej aktivity pre operátorov webstránky a poskytuje ostatné služby týkajúce sa aktivity webstránky a použitia internetu. Google tiež môže odovzdať túto informáciu tretím stranám, kde je požadované tak urobiť podľa zákona, alebo kde tretie strany spracovávajú informácie pre Google. Google nepridruží Vašu IP adresu k žiadnym iným dátam zadržanými od Google. Môžete odmietnuť použitie cookies výberom vhodných nastavení vo Vašom prehliadači, avšak prosím zaznamenajte, že ak to urobíte, nebudete schopní využívať plnú funkčnosť tejto webstránky. Používaním tejto webstránky, súhlasíte so spracovaním údajov o Vás prostredníctvom Google týmto spôsobom a na účely uvedené vyššie. Môžete sa rozhodnúť nebyť do budúcnosti sledovaní prostredníctvom Google analytiky stiahnutím a inštalovaním Google Analytics Opt-out Browser Addon pre Váš aktuálny webový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Okrem toho, môžete zamedziť nahrávaniu dát prostredníctvom Google analytiky pomocou nasledovného linku. Po nastavení opt-out cookie budúci zber Vašich informácií z tejto webstránky je zabránený: Disable Google Analytics now

Použitie Facebook Pluginov
Naša webstránka používa sociálne pluginy („pluginy“) zo sociálnej siete facebook.com, prevádzkovaný prostredníctvom Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto pluginy sú identifikované logom Facebook alebo textom „Facebook Social Plugin“. Keď navštívite jednu z našich webstránok s týmito inštalovanými pluginmi, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah totho pluginu je prenesený z Facebooku priamo do Vášho prehliadača a potom vložený do Vašej webstránky. Pri pripojení pluginu, Facebook obdrží informáciu, že ste navštívili príslušnú stránku našej webstránky.  Keď ste prihlásený do Facebooku, Facebook môže spojiť návštevu s Vaším účtom na Facebooku. Keď reagujete s pluginom, napríklad, kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridáte komentár, príšlušná informácia je prenesená z Vášho prehliadača priamo do Facebooku a uložená tam. Účel a oblasť zberu dát a spracovanie a použitie údajov prostredníctvom Facebooku, a Vaše príslušné práca a nastavenia možností na ochranu Vášho súkromia, sú obsiahnuté v rámci súkromných informácií Facebooku. Ak nechcete aby Facebook zhromažďoval údaje o Vás cez našu webstránku, musíte sa odhlásiť z Facebooku pred navštívením našej webstránky.

Seite drucken

Contact

Rhenus Logistics, s.r.o.

Orechová 2/B
922 10  Trebatice
Slovakia
Tel: +421-33-7760 111
Fax: +421-33-7760 224
E-mail: rhenus@sk.rhenus.com